Information om Riksbyggens fullmäktige 2024
Till andelsägare i Riksbyggen ekonomisk förening
Tid och plats
Riksbyggens fullmäktige sammanträder torsag den 23 maj 2024. Mötet kommer att hållas fysiskt i centrala Stockholm på Westmanska Palatset.

2024 års fullmäktige kommer att ha ett program som sträcker sig över förmiddagen med start kl 10 och avslutas ca kl 13. 
Val av fullmäktige
Antalet ledamöter i fullmäktige är 100
- Grundmandat erhålls vid ett innehav av minst 0,5% av andelskapitalet
- Resterande mandat fördelas som rörliga mandat på andelsägarna enligt den jämkade uddatalsmetoden
- Andelsägande organisationer (riksorganisationer, intresseföreningar och lokalföreningar) har möjlighet att samverka i valkooperativ för att erhålla fullmäktigemandat. Sådan samverkan ska årligen beslutas av respektive organisation och meddelas Riksbyggens styrelse senast den 31 december.

Fördelningen av fullmäktigemandat för tolvmånadersperioden maj 2024-april 2025 baseras på de andelsägande organisationernas andelskapital den 31 december 2023. 

Andelsägare som erhåller fullmäktigemandat får senast den 1 februari skriftligt besked därom och ska senast den 15 april meddela vilka personer som utsetts till fullmäktigeledamöter och ersättare.

För att underlätta planeringen önskar vi om möjligt dessa uppgifter tidigare.
Kallelse
Styrelsen ska tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie fullmäktigesammanträde kalla de utsedda fullmäktigeledamöterna genom brev med posten eller elektronisk post. 
Motionstid
Till fullmäktigesammanträdet har Riksbyggens medlemmar förslags- och motionsrätt i alla frågor som rör föreningens verksamhet. Förslags- och motionsrätt har således andelsägande organisationer samt föreningar som är medlemmar i en intresseförening eller i en lokalförening och lånat in medel för köp av andelar i Riksbyggen.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda, d v s inkomna till Riksbyggen, Maria Westling, 106 18 Stockholm, senast den 1 februari 2024. Det går också bra att maila till maria.westling@riksbyggen.se 
Motioner och styrelsens yttranden
Motioner med styrelsens yttranden samt förslag i sådana ärenden som rör stadgeändringar eller annars är av principiell vikt tillställs fullmäktigeledamöterna i samband med kallelsen. 
Nomineringar
Nomineringar inför personval som skall förrättas av fullmäktige 2024 ska vara valberedningen tillhanda, d v s inkomna till Riksbyggen, Maria Westling, 106 18 Stockholm, senast den
3 april 2024. Det går också bra att maila till maria.westling@riksbyggen.se

Nomineringsblankett (klicka på länken). Det går bra att skicka in flera blanketter om ni vill göra fler nomineringar än som finns plats.

Valberedningens sammankallande är Jim Sundelin.

Enligt tidigare fullmäktigebeslut uppmanas de olika ägarna/organisationerna att verka för en jämn könsfördelning vid nominering till de olika uppdragen inom Riksbyggens förtroendeorganisation.
Ersättning
Fullmäktigeledamöter får ersättning enligt normer som fastställs av Riksbyggens styrelse. Information om aktuella ersättningsregler lämnas i samband med kallelsen.
Stockholm i november 2023

Med vänlig hälsning
Johanna Frelin, vd
 
Läs mer på Riksbyggen.se
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen du bor och arbetar i, med fokus på en hållbar framtid.
Besök oss i våra andra kanaler
Ring 0771 - 860 860
Riksbyggen, Kungsbron 21, 106 18 Stockholm
Cookies    |    Om Webbplatsen    |    © Riksbyggen 2023
Vill du inte längre få nyhetsbrevet, avregistrera dig på länken nedan.
Avregistrera dig här